• MEDCOMM zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym zleceniem.
 • Zamówienia można przesyłać za pośrednictwem formularza zamówień (tutaj), lub pocztą elektroniczną na adres: monika.litwin@medcomm.pl.
 • Każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie.
 • Wycena jest bezpłatna i nie zobowiązuje do złożenia zamówienia.
 • Termin wykonania zlecenia określa się w dniach roboczych. Czas realizacji zlecenia nie obejmuje sobót, niedziel, innych dni ustawowo wolnych od pracy, ani dnia przyjęcia zlecenia.
 • MedComm zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed rozpoczęciem wykonywania zlecenia, w wysokości uzgodnionej z Klientem.

tłumaczenia

 • Tłumaczenia dokonywane są z języka polskiego na język angielski lub z języka angielskiego na język polski.
 • Cena tłumaczenia zależy od objętości tekstu, jego stopnia skomplikowania, formatu i terminu wykonania zlecenia.
 • Zlecenia mogą być wykonywane w trybie normalnym lub ekspresowym.
 • Objętość tekstu standardowo jest obliczana na podstawie liczby znaków (za znak uznaje się: literę, cyfrę, znak interpunkcyjny, spację).
 • Strona obliczeniowa tłumaczenia obejmuje 1500 znaków wraz ze spacjami, wg wskazań statystyki edytora MS Word.
 • Opłata naliczana jest z dokładnością do połowy strony.
 • Do tłumaczeń w formacie prezentacji, pliku pdf, tabeli Excel, skanu itd. może zostać naliczone dodatkowe wynagrodzenie, zwłaszcza jeśli tekst jest trudny do odczytania lub wymaga dodatkowego formatowania.
 • Opłata minimalna za tłumaczenie wynosi równowartość 1 strony.

teksty medyczne (medical writing)

 • Teksty medyczne mogą być pisane w języku polskim lub angielskim.
 • Wycena jest szacunkowa, przygotowywana w oparciu o otrzymane od Klienta informacje, takie jak: charakter, tematyka i przeznaczenie tekstu, a także jego oczekiwana objętość, termin oddania, itp.
 • Cena tekstu medycznego zależy dodatkowo od ilości i jakości dostępnych materiałów referencyjnych. Zebranie materiałów do tekstu podlega dodatkowej opłacie.
 • Opłata minimalna za tekst wynosi równowartość 1 strony.

doradztwo w zakresie komunikacji medycznej, doradztwo językowe i szkolenia

 • Szczegółowa oferta oraz kosztorys usługi z zakresu doradztwa i szkoleń są przygotowywane każdorazowo, po dokładnym ustaleniu z Klientem zakresu i charakteru usługi.
 • Zlecenie uznaje się za przyjęte po pisemnej akceptacji oferty przez Klienta, zaś w przypadku sporządzenia odrębnej umowy – z chwilą jej zawarcia.

usługi uzupełniające

Usługi te mogą być zamawiane wyłącznie jako uzupełnienie usługi podstawowej (tłumaczenie i pisanie tekstów, doradztwo, szkolenia). Są one wykonywane przez dostawców zewnętrznych i wyceniane indywidualnie.