zasady współpracy

TŁUMACZENIA

 • Tłumaczenia obejmują pisemny przekład tekstu z języka polskiego na język angielski lub z języka angielskiego na język polski.
 • Każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie.
 • Wycena jest bezpłatna i nie zobowiązuje do złożenia zamówienia.
 • Cena tłumaczenia zależy od objętości tekstu, jego stopnia skomplikowania, formatu pliku źródłowego i terminu wykonania zlecenia.
 • Termin wykonania zlecenia określa się w dniach roboczych. Czas realizacji zlecenia nie obejmuje sobót, niedziel, innych dni ustawowo wolnych od pracy, ani dnia przyjęcia zlecenia.
 • Zlecenia mogą być wykonywane w trybie normalnym lub ekspresowym.
 • Objętość tekstu standardowo jest obliczana na podstawie liczby znaków (za znak uznaje się: literę, cyfrę, znak interpunkcyjny oraz spację).
 • Strona obliczeniowa tłumaczenia obejmuje 1500 znaków wraz ze spacjami, wg wskazań statystyki edytora MS Word.
 • Opłata naliczana jest z dokładnością do połowy strony.
 • Zastrzegam sobie prawo do pobrania zaliczki przed rozpoczęciem wykonywania zlecenia, w wysokości uzgodnionej z Klientem.
 • Do tłumaczeń w formacie prezentacji, pliku pdf, tabeli Excel, skanu itd. może zostać naliczone dodatkowe wynagrodzenie, zwłaszcza jeśli tekst jest trudny do odczytania lub wymaga dodatkowego formatowania.
 • Opłata minimalna za tłumaczenie wynosi równowartość 1 strony.
 • Zlecenie uznaje się za przyjęte po pisemnej akceptacji oferty przez Klienta, zaś w przypadku sporządzenia odrębnej umowy – z chwilą jej zawarcia.

TEKSTY MEDYCZNE

 • Teksty medyczne mogą być pisane w języku polskim lub angielskim.
 • Wycena jest szacunkowa, przygotowywana w oparciu o otrzymane od Klienta informacje, takie jak: charakter, tematyka i przeznaczenie tekstu, a także jego oczekiwana objętość, termin oddania, itp.
 • Cena tekstu medycznego zależy dodatkowo od ilości i jakości dostępnych materiałów referencyjnych. Zebranie materiałów do tekstu podlega dodatkowej opłacie.
 • Opłata minimalna za tekst wynosi równowartość 1 strony.
 • Zlecenie uznaje się za przyjęte po pisemnej akceptacji oferty przez Klienta, zaś w przypadku sporządzenia odrębnej umowy – z chwilą jej zawarcia.

SZKOLENIA JĘZYKOWE

 • Zakres kursu i częstotliwość odbywania się zajęć ustalam z każdym Słuchaczem indywidualnie podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego.
 • Opłata za kurs pobierana jest w ratach miesięcznych, z góry za dany miesiąc.
 • Zajęcia odwołane przez Słuchacza z wyprzedzeniem ponad 24 godzin mogą zostać odrobione w dowolnym dostępnym terminie.
 • Zajęcia odwołane w czasie krótszym niż 24 godziny, przepadają, a opłata za nie nie podlega zwrotowi.